Environment Manager
Job Description

Hľadáme skúseného odborníka pre oblasť Environmentálneho manažmentu, ktorý bude zastrešovať všetky aktivity súvisiace so zavedením a udržiavaním systému environmentálneho manažérstva, monitorovať legislatívu, viesť interné audity v danej oblasti, spolupracovať s externými autoritami v oblasti integrovaného povoľovania a ŽP a celkovo zabezpečovať do vnútra spoločnosti dobré povedomie o aktuálnych otázkach ŽP a tiež reprezentovať spoločnosť v tejto oblasti navonok.

Zodpovednosť:

 • Riadi a koordinuje činnosti súvisiace s problematikou environmentu naprieč spoločnosťou
 • Kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
 • Riadi tím kolegov, ktorí odborne zastrešujú ISO systémy, odpady a odpadové vody a oblasť ovzdušia
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti ŽP a integrovaného povoľovania
 • Spolupracuje s externými partnermi, firmami, ako aj komunitou v oblasti ŽP
 • Ako poverenec pre systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva (ISO 9001, ISO14001) sa zúčastňuje zasadnutí výkonného manažmentu spoločnosti, podáva správy o stave systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, spracovateľského a spotrebiteľského reťazca (FSC-COC, PEFC-COC) a navrhuje opatrenia na zlepšenia

Požiadavky:

 • 3-5 ročná prax v oblasti environment manažmentu, prípadne relevantné skúsenosti v oblasti riadenia BOZP (HSE) a riadenia systému manažérstva kvality v medzinárodnej výrobnej spoločnosti
 • Celkove 7 + rokov zodpovedajúcej praxe v priemyselnom sektore
 • Znalosť legislatívy a súvisiacich noriem (ISO 9001, ISO 14001, FSC-COC, PEFC-COC)
 • Znalosť procesu integrovaného povoľovania
 • Skúsenosti s jednaním so zodpovedajúcimi orgánmi štátnej správy a zástupcami verejnosti
 • Komunikatívny, asertívny človek s diplomatickým vystupovaním
 • Veľmi dobrá znalosť AJ
 • Ochota sa učiť, pokiaľ doteraz nemá niektorú z hore uvedených skúseností

Naším klientom je významná priemyselná spoločnosť lokalizovaná na severe Slovenska.

Job Details